Câu 1:

​Trước yêu cầu và nhiệm vụ của thời kỳ mới, Thủ tướng Chính phủ đã ký Văn bản số 60/TTg-ĐMDN đồng ý cho phép thành lập 05 Tổng Công ty quản lý và phân phối điện trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam gồm: TCty Điện lực miền Bắc, TCty Điện lực miền Trung, TCty Điện lực miền Nam, TCty Điện lực TP. Hà Nội và TCty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó công ty mẹ là công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ sở hữu. Bạn hãy cho biết, ngày tháng năm mà Bộ Công Thương đã ra quyết định thành lập công ty mẹ của các Tổng Công ty Điện lực?
       a. 12/01/2010
       b. 05/02/2010
       c. 02/04/2010

Đáp án:

​Đáp án b, ngày 05/02/2010, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 789/QĐ-BCT thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Quyết định số 739/QĐ-BCT thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Quyết định số 799/QĐ-BCT thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Quyết định số 738/QĐ-BCT thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội, Quyết định số 768/QĐ-BCT thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh là những công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ sở hữu.

Câu 2 :

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại các kế hoạch, đề án lớn định hướng cho sự phát triển của Tập đoàn. Bạn hãy cho biết đó là đề án, kế hoạch nào sau đây?
        a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 – 2015
        b. Tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015
        c. Hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam
        d. Cả 3 nội dung trên.

Đáp án:

​Đáp án d, cả 3 nội dung trên.

- Ngày 10/7/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 854/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 – 2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Ngày 23/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1782/QĐ-TTG phê duyệt “Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012 – 2015”.

- Ngày 08/10/2013, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg quy định về lộ trình, các điều kiện và cơ cấu ngành điện để hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam.

Tính đến hết ngày 03/11/2014 có tất cả 497 CBCNV tham gia sự kiện trong đó có 5 người có số điểm cao nhất và có dự đoán số người tham gia cuộc thi gần đúng nhất là:

Họ tên Địa chỉ Dự Đoán
Vương Chí HảiĐiện lực Mỹ Xuyên, Công ty Điện lực Sóc Trăng - TCty Điện lực miền Nam497/497
Tướng Hoàng OanhVăn phòng Công ty Điện lực Bình Định, TCty Điện lực miền Trung497/497
Nguyễn Đức HuyPhòng KTGSMB Điện, Công ty Điện lực kiên Giang - TCty Điện lực miền Nam497/497
Nguyễn Thị NgaĐiện lực Hòn Đất, Công ty Điện lực Kiên Giang, TCty Điện lực miền Nam 497/497
Nguyễn Việt NgoanPhòng TCKT, Công ty Điện lực Bạc Liêu - TCty Điện lực miền Nam496/497